جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.863.5
3/420.625.439.669.9
126.931.847.879.5
33.339.660.588.9
41.447.869.998.6
252.358.785.9143
63.569.998.6165.1
378.792.2120.7174.8
497.8117.6149.4209.6
5124.5143177.8254
6147.3171.5209.6282.7
8196.9215.9257.3352.6
10246.1266.7311.2435.1
12292.1323.9368.3520.7
14320.8362400.1577.9
16374.7406.4457.2641.4
18425.5463.6520.7704.9
20476.3514.4571.5755.7
24577.9616679.5901.7جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 2500


جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 2500

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.869.9
3/420.625.439.676.2
126.931.847.885.9
33.339.660.5104.9
41.447.869.9117.6
252.358.785.9146
63.569.998.6168.4
378.792.2120.7196.9
497.8117.6149.4235
5124.5143177.8279.4
6147.3171.5209.6317.5
8196.9215.9257.3387.4
10246.1270311.2476.3
12292.1317.5368.3549.4    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 150

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 300

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 900


 لیست جدول ها در ابعاد دیگر 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 و 2500 321