جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.854.1
3/420.625.439.666.8
126.931.847.873.2
38.147.860.582.6
44.554.169.995.3
255.669.985.9111.3
66.582.698.6130.3
378.7101.6120.7149.4
4102.6120.7149.4193.8
5128.3147.6177.8241.3
6154.9174.8209.6266.7
8205.7225.6263.7320.8
10255.3274.6317.5400.1
12307.3327.2374.7457.2
14342.9362406.4492.3
16389.9412.8463.6565.2
18438.2469.9527.1612.9
20489520.7577.9682.8
24590.6628.7685.8790.7
جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 900


جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 900

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.863.5
3/420.625.439.669.9
126.931.847.879.5
33.339.660.588.9
41.447.869.998.6
252.358.785.9143
63.569.998.6165.1
378.795.3120.7168.4
4102.6120.7149.4206.5
5128.3147.6177.8247.7
6154.9174.8209.6289.1
8196.9222.3257.3358.9
10246.1276.4311.2435.1
12292.1323.9368.3498.6
14320.8355.6400.1520.7
16374.7412.8457.2574.8
18425.5463.6520.7638.3
20482.6520.7571.5698.5
24590.6628.7679.5838.2
    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 150

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 300

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 2500


 لیست جدول ها در ابعاد دیگر 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600 و 900 321